مجری سکولار

تکلیف امثال سعید حجاریان ها برای من مشخص است . اما برخی اظهارات این تفکر ، که میلیون ها تومان ، برای بازگشت نظریه پرداز اصلی آن ، در دولت هفتم و هشتم ،از جیب بیت المال ، هزینه شد ، در جای خود قابل تامل است .

سعید حجاریان در تحلیل نامه ی احمدی نژاد به سران قوا گفت :

احمدی نژاد این نامه را کاملا در حاکمیت دوگانه نوشته است . این همان بحثی است که ما دنبال آن بودیم . اینها ( احمدی نژاد ) سکولاریسم را قوی تر از ما اجرا میکنند . ما در دوران خاتمی این را می گفتیم ولی خاتمی در این سطح جرأت بیان آنرا نداشت .ولی در حال حاضر دولت از پایین ترین سطخ تا بالاترین سطح آن این مباحث را آزادانه مطرح می کنند .

/ 2 نظر / 21 بازدید
آزاد

رنگی کنار شب بی حرف مرده است. مرغی سیاه آمده از راههای دور می خواند از بلندی بام شب شکست. سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم پرست. در این شکست رنگ از هم گسسته رشته هر آهنگ. تنها صدای مرغک بی باک گوش سکوت ساده می آراید با گوشوار پژواک. مرغ سیاه آمده از راههای دور بنشسته روی بام بلند شب شکست چون سنگ ، بی تکان. لغزانده چشم را بر شکل های درهم پندارش. خوابی شگفت می دهد آزارش: گل های رنگ سر زده از خاک های شب. در جاده های عطر پای نسیم مانده ز رفتار. هر دم پی فریبی ، این مرغ غم پرست نقشی کشد به یاری منقار. بندی گسسته است. خوابی شکسته است. رویای سرزمین افسانه شکفتن گل های رنگ را از یاد برده است. بی حرف باید از خم این ره عبور کرد: رنگی کنار این شب بی مرز مرده است. چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

آزاد

رنگی کنار شب بی حرف مرده است. مرغی سیاه آمده از راههای دور می خواند از بلندی بام شب شکست. سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم پرست. در این شکست رنگ از هم گسسته رشته هر آهنگ. تنها صدای مرغک بی باک گوش سکوت ساده می آراید با گوشوار پژواک. مرغ سیاه آمده از راههای دور بنشسته روی بام بلند شب شکست چون سنگ ، بی تکان. لغزانده چشم را بر شکل های درهم پندارش. خوابی شگفت می دهد آزارش: گل های رنگ سر زده از خاک های شب. در جاده های عطر پای نسیم مانده ز رفتار. هر دم پی فریبی ، این مرغ غم پرست نقشی کشد به یاری منقار. بندی گسسته است. خوابی شکسته است. رویای سرزمین افسانه شکفتن گل های رنگ را از یاد برده است. بی حرف باید از خم این ره عبور کرد: رنگی کنار این شب بی مرز مرده است. چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com